Társintézményünk
Current date is 2018-08-19 Sunday.
Üdvözöljük Huba nevű látogatóinkat!
Holnap Szt. István névnap lesz.
Harangjáték
Üvegablak kivilágítása
Minden nap 16.15-20.00-ig!

admin

Irgalmasság vasárnapja

 • Ma, az Isten Irgalmasság vasárnapja van. Tegnap este tették közé az idén, december 8.-án kezdődő rendkívüli szentév témáját meghirdető pápai iratot. Ferenc pápa a rendkívüli szentévet az Isten irgalmasságának szenteli. Ma a szentmise végén mi is ajánljuk Szűz Mária, az Egyház Anyja oltalmába a szentévet, elénekelve a Mennyek királynéja kezdetű himnuszt, ahogyan azt ma Rómában is megteszik.
 • Az orgona felújításáról lesz előadás, és a hangszer bemutatására is kerül sor a héten, kedden délután 5. órától a bazilikában. Szeretettel várjuk a híveket. Részletes program a hirdetőtáblákon található.
 • A cursillos csoport találkozója lesz csütörtökön este a szentmise után a plébániaházban.
 • Szombaton de. fél 10-től az elsőáldozásra készülőknek, 11-től a bérmálkozásra készülőknek lesz hittanórája a plébániaházban.

Húsvétvasárnap

 • Áldott, kegyelemteljes ünnepet kívánunk a kedves híveknek!
 • A jó Isten jutalmazza meg mindazokat, akik munkájukkal, és adományaikkal, és a liturgiában való tevékeny részvételükkel, szolgálatukkal hozzájárultak az egyházközségben húsvéti ünneplésünk szebbé tételéhez!
 • Húsvétvasárnap/Ma délben a Duna TV közvetíti Ferenc pápa húsvéti üzenetét és áldását 12. órakor! Kísérjük figyelemmel és fogadjuk a Szentatya áldását!
 • Húsvéthétfőn a végardói görög katolikus templomban a római szertartás szerint lesz a szentmise reggel 8. órakor, a Bazilikában szokás szerint csak de. 9-kor és fél 11-kor lesznek szentmisék, az esti mise nem lesz.
 • Húsvét harmadik napján, kedden még délelőtt 9-kor lesz a szentmise, a hét többi napján pedig este 6. órakor kezdődnek a szentmisék.
 • Húsvét hetében - nyolcadában a liturgiában ünnepnek számít minden nap. A keleti katolikusok „Fényes hét”-nek nevezik. Engedjük magunkban hordozni az ünnep üzentét, mint világosságot.
 • Csütörtökön este a szentmisét a karitász szándéka szerint a szükséget szenvedőkért ajánljuk fel, a szentmise után a plébánián karitászgyűlés lesz.

Virágvasárnap

 • Kérjük, hogy minden kedves testvérünk, aki teljes szentségi közösségben van az Egyházzal, végezze el nagyböjti szentgyónását! Erre ma Virágvasárnap du. 5-től itt a Bazilikában lehetőség lesz, a sárospataki kerület papsága gyóntat.
 • Az idősebb hívek keddi közössége – a Boldog Mária Lujza nevét viselő közösség - az elmúlt hónapokban egyszerű használati eszközöket készített, az idén húsvéti jellegű díszítéssel ellátott poháralátéteket. A szokás szerint a mai mise után lehetséges ezekből a templom előtt kapni, az adományokból a nálunknál szegényebbeket támogatja majd a közösség.
 • A hét első három napján Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán a szentmisék a Bazilikában reggel 7-kor kezdődnek, nem este! /A vidéki gyóntatások miatt!/
 • Kérjük a híveket, hogy akik szeretnének felolvasással szolgálni a Szentháromnap szertartásain, a sekrestyében iratkozzanak fel, előre.
 • Nagycsütörtökön de. 9-től Egerben a Székesegyházban olajszentelési szentmise lesz, amelyen részt vesz a főegyházmegye papsága az Érsekfőpásztor vezetésével. A híveket is szívesen látják.
 • Nagycsütörtökön este 7-től az Utolsó Vacsora emlékmiséjét végezzük itt a Bazilikában, utána az Úr Jézus vérrel verítékezésére és elfogatására emlékező virrasztást tartunk.
 • Nagypénteki böjt. Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy nagypénteken szigorú böjt van, igyekezzünk odafigyelni, és a szenvedés útját járó, kereszthalált értünk szenvedő Krisztus iránti szeretetből megtartani a böjtöt.
 • A szentsír készítése Nagypénteken reggel nyolckor kezdődik. Kérjük a hívek segítségét.
 • Nagypénteken a keresztúti imát tartunk a bazilikában de. 10. órától. Az imádságot a Rózsafüzér Társulat vezeti.
 • Az Isteni Irgalmasság kilencedet a józseffalvi kápolnában végezzük nagypéntektől du. 3. órakor minden nap. Ezen ima kilencedet mintegy kegyelmi előkészületnek is szánjuk a december 8-án kezdődő Irgalmasság szentévére.
 • Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése este 7-kor kezdődik.
 • Nagyszombaton reggel 8-kor lesz a főoltárt takaró imalepel leengedése, amelyhez kérjük a hívek segítségét.
 • Nagyszombaton de. 9-től 12.-ig csendes szentsír-látogatás lehetséges. Szánjunk rá magunkat, hogy az Úr sírjánál csendesen imában elidőzzünk.
 • Nagyszombaton a Húsvéti Vigília - Krisztus feltámadásának szertartása este 8-kor kezdődik.
 • Nagypénteken és nagyszombaton a bazilikában reggel 7. órától a szent zsolozsmát imádkozzuk.
 • Húsvétvasárnap Urunk feltámadásának ünnepén a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
 • Húsvéti ételszentelést tartunk Húsvétvasárnap reggel a 9-es mise előtt 8.40-től.
 • Figyelmes, szeretetteljes, áldott nagyhetet kívánunk, és buzdítunk minden testvért, hogy a Szentháromnapon buzgón jöjjenek el a templomba, és a szent liturgiában ünnepeljük együtt üdvösségünk szent titkát, Jézus Krisztus megváltó húsvéti misztériumát!

Nagyböjt 5. vasárnapja

 • A héten szerdán Urunk születése hírüladásának ünnepe lesz. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise este 6-kor lesz.
 • A leendő első osztályosok számára játékos iskola-előkészítőfoglalkozás lesz Március 26-án, csütörtökön, du. 5. órától a volt – zárda – Karolina épületében. Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket!
 • Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mutatják be passiójáték keretében a Szent Erzsébet katolikus Iskola tanulói, a héten, pénteken de. 10. órától a Művelődés Háza nagytermében. Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket is az előadásra!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk az esti szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az egyházközségi képviselőtestület fogja vezetni.
 • Szombaton tartjuk a virágvasárnap előtti városi keresztúti ájtatosságot. Az imádság szombaton 13. órakor kezdődik a Bazilikából indulva. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra.
 • Mához egy hétre virágvasárnap lesz, a nagyhét kezdete.
 • A húsvéti ünnepre való készület jegyében a közös gyóntatás mához egy hétre virágvasárnap du. 5. órakor kezdődik.
 • A szentsír virágaira és a húsvéti virágdíszítésre adományokat a sekrestyében lehet befizetni.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Nemzeti ünnepünkön imádkozzunk magyar népünkért!
 • A mai perselyt a háborús fenyegetettségtől súlyos helyzetbe került kárpátaljai honfitársaink javára gyűjtjük.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatot kezdünk ma itt a bazilikában az esti szentmise keretében, a húsvéti ünnepre való felkészülés jegyében. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió elnöke mondja ma - vasárnap, hétfőn és kedden este. Akik ma délelőtt részt vettek szentmisén, biztatjuk, hogy az esti misén hallgassák meg a lelkigyakorlatos szentbeszédet, illetve hétfőn és kedden vegyenek részt rajta.
 • A Szent István Rádiót szívesen hallgató hívek, és mindenki más figyelmébe is ajánljuk, hogy közönségtalálkozó lesz kedden délután 4. órától a Szent Erzsébet Házban. A du. 4-kor kezdődő kulturális műsor után Szarvas István atyával, és a rádió más munkatársaival lesz lehetőség találkozni, beszélgetni. Szeretettel hívjuk a híveket erre az alkalomra is. A közönségtalálkozó után lesz este 6. órától a lelkigyakorlat befejező szentbeszéde, itt a bazilikában.
 • A héten, csütörtökön lesz Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, az Anyaszentegyház fővédőszentjének az ünnepe. Az ünnepi szentmisét este 6. órakor tartjuk, utána elimádkozzuk a Szent József litániát.
 • Csütörtökön este a szentmise után lesz a cursillósok találkozója a plébánián.
 • Pénteken ¼ 6-tól a keresztúti ájtatosságot a plébánia karitászcsoportja fogja vezetni.
 • Szombaton de. fél 10-től az elsőáldozásra készülők hittanórája lesz. A bérmálkozók foglalkozása délután fél 3-kor kezdődik a plébánián!
 • A szentsír virágaira adományt elfogadunk.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Ma du. 5. órától rózsafüzérima és titokcsere lesz a társulati tagoknak. Fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn este 6. órától egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián.
 • Csütörtökön du. ¼ 6-tól papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, az imaórában, és utána a szentmisében is.
 • Jézus Szíve elsőpénteken délelőtt a betegeket látogatjuk. Az esti szentmisét és utána a litániát a házasokért, családosokért, ajánljuk fel.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól. A most következő imádságot az idősek keddi délelőtti csoportja, a Boldog Mária Lujzáról nevezett közösség tagjai fogják vezetni.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Március 8-án Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr, egyházmegyénk főpásztora tesz látogatás egyházközségünkben. Ő fogja végezni a fél 11-es szentmisét hálaadásul az elvégzett templomfelújításért. Szeretettel hívjuk a kedves híveket az érseki szentmisére, hogy együtt adjunk hálát a Mindenható Istennek, a bazilikán eddig elvégzett munkálatokért.
 • A felolvasott körlevél szerinti nagyböjti élelmiszergyűjtés a jövő vasárnaptól kezdődik (illetve a szombati előesti szentmisétől) és az azt követő vasárnapig tart. A szokás szerint a Szent Erzsébet ereklyetartó mellett lehet majd elhelyezni az adományokat a szentmisék előtt vagy után. Kéjük a karitászcsoport önkénteseit, hogy segítsenek majd ebben. Szeretettel kérjük, hogy minden család ajánljon fel 1 kg tartós élelmiszert a nálánál nagyobb szükségben lévők számára. Az adományok felajánlásánál legyünk figyelmesek, lejárt szavatosságú élelmiszert nem tudunk tovább adni.

Nagyböjt 1. vasárnapja

 • A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.
 • Nyílt tanítási órák lesznek az ősszel első osztályt kezdő gyermekek és szüleik számára szerdán délelőtt 8-tól 12-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában, vagyis most Szent Erzsébet u. 16. szám alatti épületben – szemben a plébániaházzal, a volt zárda és Karolina óvoda épületében. Szeretettel várják a leendő elsősöket, és szüleiket.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskolaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket (óvodát, iskolát) előnybe részesíteni, így is törekedve betartani a gyermekek katolikus nevelésére vonatkozó ígéreteiket.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt ¼ 6-tól.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a Bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • A Máriapócsi Szűz Mária Kegykép érkezésére készülve, február 28-án, szombaton városi imazarándoklat lesz, vagyis egész napos gyalogos zarándoklat, amely körül öleli Sárospatak városát. Igazi nagyböjti alkalom ez, hogy a Szűz Anya közbenjárásával megkérleljük Urunkat, a magunk és a mieink megtérésért könyörögve. Találkozás és kezdőima reggel fél 8-kor a városi görög katolikus templomban. Útközben is lehet csatlakozni. Részletes program a hirdetőtáblán, illetve kérésre el is küldjük a programot.  Szeretettel buzdítunk mindenkit, ha csak rövid időre is, csatlakozzon a városunkért való imazarándoklathoz. Rossz idő esetén egy héttel később lesz a zarándoklat.
 • Hála Istennek, sokan tudtak részt venni Hamvazószerdán a nagyböjt kezdő napján szentmisén, és így a hamvazás bűnbánati szertartásán is. Akiknek ez minden igyekezetük ellenére sem sikerült, alkalmat adunk, hogy a szentmise áldása után hamvazkodhasson.

Évközi 6. vasárnap

 • A mai napon római katolikus Anyaszentegyházunkban könyörgő imanapot tartunk a világ éhezőiért. Napi személyes imánkban is emlékezzünk meg szükséget szenvedő embertársainkról. Kérjük Istentől a kegyelmet a felelősök, tisztségviselők számára, hogy az Istentől kapott javak egyetemes rendeltetése elvének figyelembevételével hozzák meg döntéseiket az éhezők javára, és jusson elegendő kenyér minden család asztalára.
 • Kedden véget ér a farsang, ezzel a báli idény is. Kedden este a mise után helyezzük fel az oltár elé a lila leplet. Kérjük a hívek segítségét.
 • A héten hamvazószerda lesz. Kezdődik a nagyböjt. Célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 hétköznapot, péntekenként a böjt a húsételtől való megtartóztatást jelenti. Ilyenkor visszaemlékezünk keresztségünkre, és bűnbánatot tartunk, különös odaadással végezzük állapotbeli kötelességeinket. A bűnbánat lelkülete töltsön el bennünket, tartózkodjunk minden olyan tevékenységtől, amely ezzel ellentétes. Vállaljunk önként külön is bűnbánati cselekedeteteket, imákat, önmegtagadásokat. Hamvazószerdán szigorú böjti napot tartunk.
 • Hamvazószerdán a hamuszentelést és a hamvazás bűnbánati szertartását végezzük a bazilikában de. 9. órakor. A bazilikában este 6-kor is lesz szentmise. Elfoglaltságtól függően válasszuk a reggeli vagy az esti szentmisén való részvételt. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy a húsvétra való készületet az első napon – hamvazószerdán kezdjék el, úgy hogy részt vesznek a hamvazás bűnbánati liturgiáján.
 • Cursillos összejövetel lesz csütörtökön este a plébánián.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a szentmise előtt. Az első nagyböjti keresztúti ájtatosság imádsága pénteken ¼ 6-tól lesz itt a Bazilikában.
 • Elsőáldozásra készülők hittanórája lesz szombaton fél 10-től a plébánián, a bérmálkozásra készülők hittan órája 11. órától lesz.
 • Mához egy hétre a perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk gyűjteni.
 • A máriapócsi kegyképet hozzák el márciusban Sárospatakra. Előkészületi imaesteket tartanak a görög katolikus templomban hétfőn, és csütörtökön este 6. órától.
 

Évközi 5. vasárnap

 • Ma a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Szerdán Lourdes-i Boldogasszony ünnepe lesz, amely egyben a betegekért való könyörgő imanap az Egyházban. Az esti bazilikai szentmisét a betegekért ajánljuk fel, utána rövid szentségimádás lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Ezekben a napokban különösen ajánljuk a plébánia udvarán lévő Lourdes-i barlang felkeresését.
 • Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére kezdődik szentkilenced a józseffalvi kápolnában szerdán délután 4. órától.
 • Csütörtökön az esti szentmise után karitász gyűlés lesz. A karitász csoport 6 éve működik az önkéntesség alapján egyházközségünkben. A szentmisére, és utána a közösségi összejövetelre, szeretettel várunk érdeklődőket is, akik szívesen bekapcsolódnának a karitász közösségbe.
 • Ezekben a napokban tartják a Házasság hete programjait. Mottója: „Megtartó hűség”. A Házasság hete mozgalom néhány éve indult társadalmi szerveződésként, a keresztény egyházak támogatásával. Célja, hogy hangsúlyozottan a közvélemény figyelmébe ajánlja a házasságot, hiszen pl. Magyarországon már a népesség fele él csak házasságban. Nagyon sok a válás, egyre több az együttélés, ideiglenes kapcsolat. Ezek a jelenségek súlyos sebek a társadalom életében.
 • A héten szerdától lehet megtekinteni a plébánia irodájában a 2014-es számadást, és a 2015-ös költségvetést, 3 hét időtartamban.

Évközi 4. vasárnap

 • Ma délután 5-től rózsafüzér imádság lesz, utána fél 6-tól szentséges litánia.
 • Hétfőn Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Katolikus Anyaszentegyházunkban ezen az ünnepen könyörgő imanapot tartunk a szerzetesekért, szerzetesi hivatásokért. Az ünnepi szentmise és gyertyaszentelés délelőtt 9. órától lesz a Bazilikában.
 • Kedden Szent Balázs püspök napján, a szentmise végén „Balázs” áldás lesz.
 • Felhívjuk a katolikus gyermekek szüleinek figyelmét, hogy iskola (általános, közép és felsőfokú) és óvodaválasztás esetén igyekezzenek a katolikus oktatási intézményeket előnybe részesíteni. A gyermekük megkeresztelését kérő szülők annak idején vállalták a gyermek keresztény nevelését. Ennek alkalmas eszköze a katolikus oktatási intézmény. Ehhez a felhíváshoz kötődik a következő hirdetés.
 • Az ősszel első osztályt kezdő gyermekek szülei számára lesz szülői tájékoztató értekezlet a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola szervezésében. Helyszín: itt a Szentnegyedben, a régi zárda – Karolina épületében. Időpont: szerdán du. 5-órától. Szeretettel várják a leendő elsősök szüleit. Gyermekfelügyeletről gondoskodnak a pedagógusok.
 • Csütörtökön 1/4 6-tól elsőcsütörtöki szentségimádás lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
 • A héten elsőpénteken a betegeket látogatjuk a szokásos rend szerint. Az esti szentmisében házas és családos hivatásokért könyörgünk Jézus Szentséges Szívéhez.
 • Elsőáldozásra készülők hittan órája lesz szombaton de. fél 10. órától, a bérmálkozásra készülők órája 11. órától lesz a plébánián.
 • Előre jelezzük a híveknek, hogy a Máriapócsi Szűz Anya kegyképe látogat el Sárospatakra, a görög katolikus templomba, március 11-én, és 12-én.